Ljubljana-Zagreb-BeogradZagreb and Belgrade 1982

Intro

Unsere Geschichte
Unsere Geschichte ist eine Geschichte der Kaempfen zwischen die Klassen!

Rdeci Molk
Red Silence

Siemens

Smrt Za Smrt
Death For Death
Pribjali zlocince zive na drevesa
Strahotno mucili, iztiskali oci
Rezali usesa in jezike
Jim trli ude, prebadali misice na nadlahteh
Ter jim skozi odprte rane vtikali prekrizane roke

Cele zlocinske druzine pomorili

Nekak specialist za pobijanje krivih otrok in zena
Katerim so kar z zepnimi nozi rezali glave

Smrt za smrt
Smrt za smrt
Smrt za smrt
Smrt

Nailing criminals alive to trees
Cruelly torturing, gouging out eyes
Cutting off ears and tounges
Crushing their limbs, piercing biceps
Their bound hands thread through their open wounds

All criminal families killed

Some specialist for executing guilty women and children
By cutting their heads off with pocket knives

Death for death
Death for death
Death for death
Death

Drzava
The State

Zavedali So Se - Poparjen Je Odsel I
They Have Been Aware - Scalded He Left I
Zavedali so se
(odsel je)
Da je treba
(poparjen je odsel)
Njegove izjave pripisati
(odsel je)
Nevednosti
(poparjen je odsel)
Zlobni propagandi
(odsel je)
Zavedali so se
(poparjen je odsel)
Absurdnosti njegovega zadrzanja
(odsel je)
Zavedali so se
(poparjen je odsel)
Da je treba
(odsel je)
Napraviti konec
(poparjen je odsel)
Takemu stanju stvari
(odsel je)
Za svoje necedne cilje
(poparjen je odsel)
Kot orozje reakcije
(odsel je)
Proti duhu napredka nasega judstva
(poparjen je odsel)
Zavedali so se
(odsel je)
Ostati zvesti nasi preteklosti
(poparjen je odsel)

They have been aware
(he left)
That it is necessary
(scalded he left)
His statements acribe
(he left)
To ignorance
(scalded he left)
Malicious propaganda
(he left)
They have been aware
(scalded he left)
The absurdity of his restraint
(he left)
They have been aware
(scalded he left)
That it is necessary
(he left)
To bring to an end
(scalded he left)
The present state of things
(he left)
For their dirty aims
(scalded he left)
As the weapon of reaction
(he left)
Against the spirit of progress of our nation
(scalded he left)
They have been aware
(he left)
To stay faithful to our past
(scalded he left)

Delo In Disciplina
Work and Discipline

Tito -Tito

Ostati Zvesti Nasi Preteklosti -Poparjen Je Odsel II
To Stay Faithful To Our Past - Scalded He Left II

Tovarna C19
Factory C19

STT
Machine Factory Trbovlje

Sveti Urh
Saint Urch

Studio 1982

Drzava
The State
Drzava skrbi za
Zascito
Dvig
In izkoriscanje gozdov

Drzava skrbi za
Fizicno vzgojo ljudstva
Posebno mladine
V svrho dviganja narodnega zdravja
Narodne
Delovne
In obrambne sposobnosti

Ravna cedalje bolj popustljivo
Dopusca se vsa svoboda
Oblast
Je pri nas
Ljudska!

The state is responsible for
Protecting
Raising
And exploiting the forest

The state is responsible for
The people's physical education
Particularly youth's
In order to raise standards of national health
National working
And defence capability

It is behaving ever more indulgently
All freedom is allowed
Authority
Here belongs to
The people


Ljubljana - Krizanke 1982

Cari Amici Soldati (Dear Soldier Friends)
Cari amici soldati
I tempi della pace
Sono
Passati!

Dear soldier friends
The times of peace
Now
Ends!

Jaruzelsky
General Jaruzelsky je imenoval 31 avgust za dan dela in miru.
Povdarja: "Oblast Je morda nesimpaticna A edina nesmrtna pot Miru in stabilizacije."

General Jaruzelsky proclaimed August 31 as a Day of Work and Peace.
He emphasizes: "The Authority Might be unsympathetic But it is the only immortal way of peace And stabilisation."

Drzava (The State)

Svoboda (Freedom)
V letih najtezjih socialnih in druzbenih prtresov
V casu gospodarske krize
Je bila teznja
Da se ohrani enotnost in povezanost delavstva
Poglavitna naloga komunistov in zavednih delavcev
Z vkljucitvijo
Brezposelne delavske mladine
Je vse bolj rasel politicni
In bojevni razmah
Oblikovalo se je javno mnenje...
Zaradi politicnega delovanja
Je oblast
V letu 1982
Razpustila
Svobodo

In the worst years of social and moral collapse
At a time of economic crisis
There was a tendency
To preserve working class union and unity
The principal task of communists and aware workers
Incorporating
Unemployed working class youth
Was to step up political
And militant reaction
Public opinion has been formed...
Due to political activity
The authority has
In the year 1982
Cancelled
Freedom  Released in 1993 by Mute Record's The Grey Area. This album features the earliest Laibach concerts including a track from their first studio session in Studio Metro, Ljubljana. A rare opportunity to hear Laibach with Tomaz Hostnik as the singer. The album is very similar to the bootleg Mehanicni Balet : Laibach Live 1982 that had earlier been easily available in Yugoslavia.
Ljubljana - Krizanke 1982
Lyrics

HomeE-mail:
dhc3945@hotmail.com